مواد شیمیایی تصفیه آب

• منعقدکننده های معدنی کلرورفریک مایع و پودر با استاندارد ملی ISIRI 3601 ، سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، […]