مواد شیمیایی رنگبری شربت قند و تولید شکر

ساخت واحدهای رنگ زدایی رزینی

– انواع رزین های رنگبری

– کربن اکتیو (کربن فعال)

– مواد منعقد کننده پلیمری (موسوم به سپران، پریستول و مگنافلاک)

– انواع ممانعت کننده های رسوب

– انواع مواد آنتی باکتریال