مواد شیمیایی تصفیه آب

• منعقدکننده های معدنی

کلرورفریک مایع و پودر با استاندارد ملی ISIRI 3601 ، سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، پلی فریک سولفات

• انواع کمک منعقدکننده های پلیمری(پلی الکترولیت ، فلوکولانت)

Besfloc-Megafloc-Zetafloc (آنیونی- کاتیونی- نانیونیک)

• انواع رزین های تعویض یونی

کاتیونی ، آنیونی ، میکس بد (Celion,Indion)

رزین های حذف آهن

رزین های حذف نیترات

خالص سازی مواد آلی (متانول، آمین و …)

ذغال اکتیو

• انواع اسید و قلیا و مواد شیمیایی عمومی

سولفوریک اسید- کلریدریک اسید- آب ژاول (سدیم هیپوکلریت)- کلرپودر (کلسیم هیپوکلریت، پرکلرین) – قرص کلر- سود کاستیک(جامد ،محلول)- آهک- قرص کلر(تری کلرو ایزو سیانوریک اسید)