مواد شیمیایی تخصصی شرایط سازی آب

• مواد شیمیایی دیگ های بخار

– انواع اکسیژن زدا (هیدرازین ، DEHAو کربوهیدرازید و مواد تخصصی فرموله شده )

– انواع ضدخوردگی خطوط کندانس، پلی آمین ها؛ آمین های خنثی کننده (سیکلوهگزیل آمین، مورفولین و مواد تخصصی فرموله شده)

– انواع رسوب زدا و ممانعت کننده های خوردگی اسید و دیسکلرهای فرموله شده(آرموهیب،رودین و…)

• سیستم های خنک کننده باز و بسته

– انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب

– بایوسایدهای غیر اکسیدکننده

– بایودیسپر سانت ها

– دیسپرسانت های مواد معدنی

– دیسپرسانت های مواد روغنی

• مواد شیمیایی سیستم های اسمز معکوس

–  ممانعت کننده های رسوب (آنتی اسکالانت فلوکن)

– انواع بایوسایدهای غیر اکسید کننده و مواد ضدعفونی کننده

– متابی سولفیت سدیم

– انواع مواد شستشوی شیمیایی ممبران

– مواد شیمیایی کاهنده SDI

– مواد نگهدارنده ممبران

• مواد شیمیایی آب شیرین کن های حرارتی :

-انواع ممانعت کننده های رسوب و ضد کف (بلگارد و بلایت)

-انواع اسیدهای مخصوص شستشوی شیمیایی (سولفامیک اسید، کلریدریک اسید ، اسیدسیتریک)

-انواع ممانعت کننده های خوردگی (آرموهیب،رودین و…)

-متابی سولفیت سدیم