بازرسی سیلندرهای گاز کلر

– آزمون های ادواری مخازن گاز کلر با استاندارد اجباری 6591 و ISIRI6792 از سازمان ملی استاندارد ایران